“Dabas skaitīšanas” laikā plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānus 20 esošajām ĪADT. Projekta ietvaros īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti tādā secībā, kā to nosaka ĪADT plānu izstrādes saraksts. Izstrādājot ĪADT dabas aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs ir aicināts izteikt savus  priekšlikumus teritorijas izmantošanai un apsaimniekošanai. Informācija par sabiedrisko apspriežu norisi pieejama sadaļā Jaunumi.
 

Notikušo dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmju protokoli:

Dabas liegums Dūņezers Limbažos 20.02.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas parks Vecumu meži Viļakā 05.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas liegums Vidzemes akmeņainā jūrmala Salacgrīvā 06.03.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas parks Aiviekstes paliene Ļaudonā 07.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Aizsargājamo ainavu apvidus Nīcgales meži Daugavpilī 20.03.2018. ProtokolsPrezentācija

Dabas parks Dvietes paliene Bebrenē 21.03.2018. Protokols

Dabas parks Silene Demenē 27.03.2018. Protokols

Dabas parks Ragakāpa Jūrmalā 28.03.2018. ProtokolsPrezentācija

Dabas liegums Mežole Launkalnē 12.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas parks Numernes valnis Salnavā 14.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Sventājas upes ieleja Rucavā 18.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Ventas un Šķerveļa ieleja Skrundā 27.09.2018. Protokols, Prezentācija

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava Naujenē 25.09.2018. Protokols

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava Vecsalienā 25.09.2018. Protokols 

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava Krāslavā 26.09.2018. Protokols 

Dabas parks Riežupe Mežvaldē 27.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Diļļu pļavas Alsungā 03.12.2018. Protokols

Dabas liegums Garkalnes meži Garkalnē 04.03.2019. Protokols