Dabas skaitīšanā tiek izstrādāti 25 dabas aizsardzības plāni esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT).
Šobrīd jau 16 teritorijām ir izstrādāti jauni plāni. 

ĪADT dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti tādā secībā, kā to nosaka ĪADT plānu izstrādes saraksts. Izstrādājot ĪADT dabas aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs un interesents ir aicināts izteikt savus priekšlikumus teritorijas izmantošanai un apsaimniekošanai.
Informācija par sabiedrisko apspriežu norisi pieejama sadaļā Jaunumi.
 

Notikušo dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmju protokoli:

Dabas liegums Dūņezers Limbažos 20.02.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas parks Vecumu meži Viļakā 05.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas liegums Vidzemes akmeņainā jūrmala Salacgrīvā 06.03.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas parks Aiviekstes paliene Ļaudonā 07.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Aizsargājamo ainavu apvidus Nīcgales meži Daugavpilī 20.03.2018. ProtokolsPrezentācija

Dabas parks Dvietes paliene Bebrenē 21.03.2018. ProtokolsPrezentācija

Dabas parks Silene Demenē 27.03.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas parks Ragakāpa Jūrmalā 28.03.2018. ProtokolsPrezentācija

Dabas liegums Mežole Launkalnē 12.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas parks Numernes valnis Salnavā 14.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Sventājas upes ieleja Rucavā 18.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Ventas un Šķerveļa ieleja Skrundā 27.09.2018. Protokols, Prezentācija

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava Naujenē 25.09.2018. ProtokolsPrezentācija

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava Vecsalienā 25.09.2018. ProtokolsPrezentācija 

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava Krāslavā 26.09.2018. ProtokolsPrezentācija 

Dabas parks Riežupe Mežvaldē 27.09.2018. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Diļļu pļavas Alsungā 03.12.2018. ProtokolsPrezentācija

Dabas liegums Garkalnes meži Garkalnē 04.03.2019. ProtokolsPrezentācija

Dabas liegums Platenes purvs Ventspilī 26.03.2019. Protokols, Prezentācija

Gaujas Nacionālais parks Siguldā 11.02.2020. ProtokolsPrezentācija

Gaujas Nacionālais parks Plācis 13.02.2020. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Plieņciema kāpa attālināti 19.10.2020. Protokols, Prezentācija

Dabas parks Adamovas ezers attālināti 22.10.2020. Protokols, Prezentācija

Ķemeru Nacionālais parks attālināti 22.10.2020. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Grebļukalns attālināti 27.10.2020. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Lubāna mitrājs attālināti 12.11.2020. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Ķirbas purvs attālināti 12.11.2020. Protokols, Prezentācija

Dabas liegums Dubnas paliene attālināti 15.12.2020. Protokols, Prezentācija