“Dabas skaitīšanas” laikā plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānus 20 esošajām ĪADT. Projekta ietvaros īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti tādā secībā, kā to nosaka ĪADT plānu izstrādes saraksts. Izstrādājot ĪADT dabas aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs ir aicināts izteikt savus  priekšlikumus teritorijas izmantošanai un apsaimniekošanai. Informācija par sabiedrisko apspriežu norisi pieejama sadaļā Jaunumi.

Notikušo dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmju protokoli:

Dabas liegums Dūņezers Limbažos 20.02.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas parks Vecumu meži, Viļakā 05.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas liegums Vidzemes akmeņainā jūrmala Salacgrīvā 06.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas parks Aiviekstes paliene 07.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Aizsargājamo ainavu apvidus Nīcgales meži 20.03.2018. Protokols, Prezentācijas

Dabas liegums Diļļu pļavas  Alsungā 3.12.2018. Protokols