Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā apkopota informācija par konkrēto teritoriju un aprakstīti teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas pasākumi. Dabas skaitīšanas laikā plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānus 20 esošajām ĪADT. 2017. un 2018. gadā jau 15 no tiem ir uzsākti. 

ĪADT dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti tādā secībā, kā to nosaka ĪADT plānu izstrādes saraksts. Izstrādājot ĪADT dabas aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs ir aicināts izteikt savus priekšlikumus teritorijas izmantošanai un apsaimniekošanai. Informācija par sabiedrisko apspriežu norisi pieejama sadaļā Jaunumi un Sabiedriskās apspriedes.

Plānu izstrādes rezultātā, nosakot atšķirīgas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības, daļai īpašnieku un uzņēmēju var tikt atvieglota saimnieciskā darbība vai arī rasties iespēja saņemt kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu.

ĪADT dabas aizsardzības plāns dod iespēju saskaņot dabas aizsardzības un teritorijas attīstības intereses.

ĪADT Latvijā ir dabas rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi.