Ikvienai Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāizstrādā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plāni, lai nodrošinātu esošo dabas vērtību saglabāšanu. Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevums ir organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un to ieviešanu. Dabas skaitīšanā top 25 šādi plāni, tostarp Gaujas un Ķemeru Nacionālajam ...