No 2023.gada 9.janvāra līdz 8.februārim notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana.Dabas liegums “Lubāna mitrājs atrodas Madonas novada Barkavas, Ošupes un Indānu pagastu, Gulbenes novada Daukstes un Stradu pagastu, Balvu novada Rugāju, Lazduka...