2019. gada 26. martā plkst. 15.00 Ventspils novada domes 2. stāva zālē (Skolas ielā 4, Ventspilī) notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma Platenes purvs dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, ko Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA Vides konsultāciju birojs.

Dabas liegums Platenes purvs ir dibināts 2004. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Teritorija ar 455 ha lielu platību ir nozīmīga vieta Latvijas un Eiropas Savienības aizsargājama purvu biotopa kaļķains zāļu purvs saglabāšanai. Liegumā konstatēti arī vairāki aizsargājami meža biotopu veidi, piemēram, staignāju meži, purvaini meži un veci dabiski boreāli meži, kā arī vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma Platenes purvs izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem un atbalsta maksājumiem par zāļu purva atjaunošanu un uzturēšanu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2019.gada 29.martam, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA Vides konsultāciju birojs (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, www.vkb.lv) vai plāna izstrādes vadītājai Kristīnei Vilciņai (birojs@vkb.lv vai kivi@tvnet.lv).