SIA Vides konsultāciju birojs 2018. gadā ir izstrādājis īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka Ragakāpa dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12 gadiem (līdz 2031.gadam). Ikviens interesents var piedalīties plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 21. martā plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domes 1.stāva zālē (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā).

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, vienlaikus saglabājot teritorijas dabas vērtības. Plānā ir ietverta zinātniska informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka teritorijai. Izstrādājot plānu, ir sagatavots Ministru kabineta 10.08.2004. noteikumu Nr.702 Dabas parka Ragakāpa individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi grozījumu projekts.

Ar dabas aizsardzības plāna saturu un citiem saistītajiem dokumentiem plāna sabiedriskās apspriešanas laikā no 6.līdz 26.martam iespējams iepazīties interneta vietnē www.jurmala.lv sadaļā Aktualitātes, tāpat plāns un tā materiāli ir pieejami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1.stāvā) pirmdienās plkst. 8.30 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 8.30 17.00, piektdienās plkst. 8.30 16.00.

No 6. līdz 26. martam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos Jūrmalas pilsētas domei (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015) vai uz e-pasta adresi birojs@vkb.lv. Plašāka informācija pieejama, arī zvanot uz tālruņa numuru 67557668.
Aicinām iepazīties ar dabas parka Ragakāpa dabas aizsardzības plāna saturu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 21. martā!
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus būt aktīviem sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA Vides konsultāciju birojs (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālrunis 67557668, www.vkb.lv). Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.