Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA Enviroprojekts uzsāk dabas lieguma Diļļu pļavas dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem (2020. - 2032.). Tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāna izstrādes ietvaros 2018. gada 3. decembrī plkst. 11.00 Alsungas novada domē (Pils ielā 1, Alsungā) notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.

Dabas lieguma Diļļu pļavas teritorija atrodas Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē, kur dabisku procesu un cilvēka saimnieciskās darbības dēļ izveidojies Kurzemei raksturīgs zālāju tips, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. Dabas liegumā sastopami dabiskie zālāji ar zilgano molīniju un stāvo vilkakūlu, kā arī kaļķaini zāļu purvi, un kadiķu audzes zālājos un virsājos. Lieguma teritorijā konstatētas dažādas orhideju un retu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī septiņi īpaši aizsargājamu Eiropas Savienības nozīmes biotopu veidi, no kuriem lielāko platību aizņem Kurzemei raksturīgs biotops Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs.

Aicinām ikvienu interesentu, tajā skaitā zemes īpašniekus, apmeklēt sanāksmi, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, kā arī paustu priekšlikumus un ieceres attiecībā uz sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz 2032. gadam. Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks izvērtēti priekšlikumi teritorijas turpmākai aizsardzībai, apsaimniekošanai un attīstībai. Plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā iekļaus arī dabas liegumā ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvi.

Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA Enviroprojekts (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv) vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: liga@enviro.lv.