Viena no dabas skaitīšanas aktivitātēm ir dabas aizsardzības plānu izstrāde 20 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Ir noslēgts līgums ar SIA Enviroprojekts par dabas lieguma Diļļu pļavas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem. Šis plāns, kura uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības, dabas skaitīšanas ietvaros ir jau 15. plāns.

Jau decembrī dabas lieguma zemju īpašnieki un citi interesenti tiks aicināti uz sanāksmi, kurā varēs paust priekšlikumus un ieceres attiecībā uz apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz 2032. gadam.

Dabas liegums krāšņajā Alsungas novadā ar kopējo teritoriju 174 ha dibināts 1999. gadā. Tajā Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē dabas faktoru un cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidojies Kurzemei raksturīgs zālāju tips, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. Tur sastopami dabiskie zālāji ar zilgano molīniju un stāvo vilkakūlu, kaļķaini zāļu purvi, un kadiķu audzes zālājos un virsājos, kā arī dažādas orhideju un retu bezmugurkaulnieku sugas. Plašāka informācija par dabas liegumu publicēta šeit.