Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultācijuun izglītībascentra Meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas nodaļu 3. oktobrī plkst. 10.00 aicina uz bezmaksas informatīvo semināru Atašienes Kultūras namā (Ceriņu ielā 1, Atašienes pagastā) par biotopu inventarizāciju jeb dabas skaitīšanu.
Paredzamais semināra ilgums trīs stundas.

Laiks

Saturs

Lektors

10.00

Aktualitātes lauku saimniekiem

Aina Seņkova,
Krustpils novada LAK

10.30

Dabas skaitīšana jeb Eiropas savienības nozīmes biotopu inventarizācija - kā tā skar privātos meža īpašniekus, viņu tiesības un pienākumi

Anita Namatēva,
Dabas aizsardzības pārvaldes
eksperte kontroliere

11.30

Valsts un ES atbalsts meža īpašnieku aktivitātei “’Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Mairita Bondare,
MKPC Madonas nodaļas vecākā konsultante

12.30

Kafijas pauze

12.45

Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

A.Seņkova, A.Namatēva, M.Bondare


Aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde izsūtīja 50 000 vēstuleszemju īpašniekiem, kuru īpašums tiksapsekots 2018. gadā. Semināra laikā skaidrosim dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegsim atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kādas dabas vērtības tiek skaitītas? Kā skaitīšanas process skarzemes īpašnieku, kas notiek, ja viņa īpašumā tiekkonstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums ir zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sākās dabas skaitīšana jeb ES Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta ESnozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.