2018. gada 27. septembrī plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrundā) notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ieleja dabas aizsardzības plāna uzsākšanu turpmākajiem 12 gadiem.Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2018.gada 19.septembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.

Dabas liegums Ventas un Šķerveļa ieleja dibināts 1957. gadā, un ir Natura 2000 teritorija, tā kopējā platība sastāda 1459 ha. Tas ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, upju straujteču, dabisku upju posmu un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Tajā atrodas virkne ģeoloģisko objektu Ketleru atsegumi, Gobdziņu klintis, Šķerveļa dižakmens u.c.

Atgādinām, ka dabas liegumā Ventas un Šķerveļa ieleja ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus, reģiona attīstības plānus un iedzīvotāju intereses.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ieleja izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem, aktivitātēm, iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē un Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām visus interesentus, tostarp zemju īpašniekus, piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju par dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ieleja apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodā un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ieleja teritorijā esošo zemes īpašniekus aicināsim deleģēt savu pārstāvi.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv.