27. septembrī plkst. 10.00 Rumbas pagasta pārvaldē (Riežupes ielā 1, Mežvaldē) notiks informatīva sanāksme par dabas parka Riežupe dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem. Aicinām visus interesentus, tostarp zemju īpašniekus, piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju par dabas parka Riežupe apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodā un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas parks Riežupe dibināts 1977.gadā, un ir Natura 2000 teritorija. Dabas parks ar 452 ha platību ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, upju straujteču un smilšakmens atsegumu aizsardzības vieta. Tajā atrodas virkne ģeoloģisko objektu Riežupes ūdenskritums un atsegumi, smilšu alas, kas ir garākās Latvijā.

Atgādinām, ka dabas parkā Riežupe ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka Riežupeizveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem, aktivitātēm, iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā dabas parka Riežupe teritorijā esošos zemes īpašniekus aicināsim deleģēt savu pārstāvi.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2018.gada 19.septembrim, adresējot tos Daugavpils Universitātei (Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv) vai plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.