Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts uzsāk aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem (2019. - 2031.). Septembrī notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme:
25. septembrī plkst. 12.00 Naujenes pagasta pārvaldē (Skolas iela 6, Naujenes pagasts),
25. septembrī plkst. 16.00 Vecsalienas pagasta pārvaldē (Červonkas pils, Vecsalienas pagasts) un
26. septembrī plkst. 16.00 Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslava).

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava ir izveidots 1990. gadā, tā teritorija ir 52098 ha liela un ietilpst Natura 2000 teritoriju sarakstā. Ekspertu tajā apzinājuši Latvijā īpaši aizsargājamās sugas dīķu naktssikspārnis, ūdrs, mazais ērglis, grieze, un 139 putnu sugas, tostarp 33 Eiropas Savienības aizsargājamas sugas. Šobrīd Daugavas loki un tiem pieguļošā teritorija ir nominēta UNESCO Nacionālajam mantojumam.

Atgādinām, ka aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana.

Sanāksmē iepazīstināsim ar dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum Augšdaugava mērķiem, dabas vērtībām, plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē un teritorijas turpmākā apsaimniekošanā, kā arī informēsim, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem. Plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā iekļaus arī zemes īpašnieku pārstāvi.
Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt sanāksmi, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, kā arī paustu priekšlikumus un ieceres attiecībā uz sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz 2031. gadam.
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par teritorijas turpmāko attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 25. septembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) vai plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai (elmira.boikova@lu.lv) vai plāna redaktorei Jolantai Bārai (jolanta.bara@dnd.lv).