Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA Enviroprojekts uzsāk dabas lieguma Sventājas upes ieleja aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem (2020. - 2032.). Tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāna izstrādes ietvaros 2018. gada 18. septembrī plkst. 17.00 Rucavas novada domē, Pagastmājā, notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.

Dabas liegums Sventājas upes ieleja ir viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur sastopams Latvijā aizsargājams biotops un arī Eiropas Savienības aizsargājamais biotops Klajas iekšzemes kāpas, kā arī tikai Latvijas dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops Lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija ir nozīmīga arī zālāju, nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Šeit konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.

Atgādinām, ka dabas liegumā Sventājas upes ieleja ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiek veidota Uzraudzības grupa, kurā iekļauj arī dabas liegumā ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvi.

Aicinām ikvienu interesentu, tajā skaitā zemes īpašniekus, apmeklēt sanāksmi, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, kā arī paustu priekšlikumus un ieceres attiecībā uz sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz 2032. gadam. Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks izvērtēti priekšlikumi teritorijas turpmākai aizsardzībai, apsaimniekošanai un attīstībai, tai skaitā iespējamo jaunizveidojamo tūrisma objektu izveidei.

Sanāksmes programma:

17.00 - 17.05 Sanāksmes atklāšana. Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība.
Informē: SIA Enviroprojekts pārstāvis.

17.05 - 17.20 Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība.
Informē: Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

17.20 - 17.30 Par dabas liegumā esošo stāvokli un problemātiku.
Informē: Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas pārstāvis.

17.30 - 18.00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Sventājas upes ieleja, tā teritorija un specifika, termiņi.
Informē: SIA Enviroprojekts pārstāvis.

18.00 - 18.30 Par kārtību kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.
Informē: Lauku atbalsta dienesta pārstāvis.

18.30 - 18.50 Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
Informē: Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

18.50 - 19.20 Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošans iespējas nākotnē.

Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA Enviroprojekts (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai liga@enviro.lv.