2018. gada 14. septembrī plkst. 14.00 Salnavas kultūras namā, Liepu ielā 1, Salnavā, notiks informatīva sanāksme par dabas parka Numernes valnis dabas aizsardzības plāna uzsākšanu turpmākajiem 12 gadiem.

Sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka Numernes valnis izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem, aktivitātēm, iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Dabas parks Numernes valnis izveidots 2004. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība sastāda 981 ha. Numernes valnis ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām, tā uzskatāma par unikālu ģeoloģisku un botānisku objektu. Teritorijai raksturīga liela floras daudzveidība uz Numernes vaļņa sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar orhideju dzimtas sugām. Dabas parkā atrodas viena no Latvijā lielākajām un vitālākajām dzeltenās dzegužkurpītes atradnēm, kā arī plašas audzes veido meža silpurene. Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu un pārejas purvi.

Atgādinām, ka dabas parkā Numernes valnis ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus. Tāpat tiks skatīta arī reģiona attīstība un iedzīvotāju intereses, tādēļ aicinām iesaistīties plāna izstrādes periodā un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā dabas parka Numernes valnis teritorijā esošo zemes īpašnieki būs aicināti deleģēt savu pārstāvi.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2018. gada 10. septembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.