2018. gada 12. septembrī plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē, Ezera ielā 2A, Launkalnē, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma Mežole dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums Mežole ir dibināts 1999. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Lieguma kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Šeit konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma Mežole izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus, kam interesē dabas lieguma Mežole turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Sanāksmes programma:

16.00 16.05 Sanāksmes atklāšana.
Informē: SIA Estonian, Latvian&Lithuanian Environment pārstāvis;

16.05 16.20 Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība.
Informē: Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis;

16.20 16.30 Par lieguma esošo stāvokli un problemātiku.
Informē: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas pārstāvis;

16.30 16.50 Dabas aizsardzības plāna izstrāde DL Mežole, tā teritorija un specifika, termiņi.
Informē: SIA Estonian, Latvian&Lithuanian Environment pārstāvis;

16.50 17.20 Ierosinājumi, iedzīvotāju vēlmes, teritorijas apsaimniekošanas iespējas nākotnē.

Informējam, ka sanāksmes laikā var tikt veikta fotografēšana

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, adrese: Vīlandes iela 36, Rīga, LV-1010, www.environment.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Lūcijai Kursītei: lucija@environment.lv līdz 2018.gada 19.septembrim.

Papildus informācija:
Plāna izstrādātājs: SIA Estonian, Latvian&Lithuanian Environment
Kontaktpersona: Lūcija Kursīte
Tālr.: 67242411
E-pasts: lucija@environment.lv