Dabas skaitīšanas procesā visplašākā un sabiedrībai zināmākā aktivitāte, protams, ir Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana, kad eksperti dodas dabā un apseko gan valstij, gan privātpersonām piederošus īpašumus. Tomēr paralēli tiek veiktas vēl divas apjomīgas un ļoti nozīmīgas aktivitātes: tiek izstrādāti pūču, dzeņu, roņu, platausaino un naktssikspārņu sugu aizsardzības plāni, kā arī top plāni jau esošām, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT).

ĪADT Latvijā ir dabas rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi.
To dabas aizsardzības plāns ir dokuments turpmākajiem 10 līdz 15 gadiem, kurā apkopota informācija par konkrēto teritoriju un aprakstīti teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas pasākumi. Šāda plāna esamība dod iespēju saskaņot dabas aizsardzības un teritorijas attīstības intereses.

Dabas skaitīšanas ietvaros īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti tādā secībā, kā to nosaka ĪADT plānu izstrādes saraksts.

Pērn Dabas skaitīšanas ietvaros jau uzsākta astoņu dabas plānu izstrāde Dabas parkam Dvietes paliene, Silene, Ragakāpa, Aiviekstes paliene un Vecumu meži, Dabas liegumam Vidzemes akmeņainā jūrmala un Dūņezers, kā arī Aizsargājamo ainavu apvidum Nīcgales meži.

Šogad paredzēts tuvāko mēnešu laikā aicināt iedzīvotājus uz apspriedi par aizsargājamo ainavu apvidu Augšdaugava, Dabas liegumu Ventas un Šķerveļa ieleja, Mežole, Sventājas upes ieleja un Dabas parku Numernes valnis un Riežupe plānu izstrādi.

Izstrādājot ĪADT dabas aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs ir aicināts izteikt savus priekšlikumus teritorijas izmantošanai un apsaimniekošanai. Informācija par sabiedrisko apspriežu norisi pieejama vietējā pašvaldībā, to informācijas kanālos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.