4. jūlijā Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas birojā (Aiviekstes ielā 3, Ļaudonas pagasts, Madonas novads) plkst. 11.00 tiks organizēta dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme. Visi interesenti laipni aicināti!

Nākamās nedēļās laikā tiks izsūtīta dabas aizsardzības plāna 1. redakcija. Tāpat uzraudzības grupas sanāksmes laikā pārstāvji tiks iepazīstināti ar līdz šim dabā veiktajiem teritorijas izpētes rezultātiem. Aicinām sagatavot aktuālos jautājums, lai sanāksmes laikā iespējams pilnvērtīgāk diskutēt.

Atgādinām, ka aizsardzības plāns tiks izstrādāts turpmākajiem 12 gadiem.
Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus.

Aiviekstes paliene ir iekļauta Eiropas putniem nozīmīgo vietu sarakstā, tajā konstatētas būtiskas dabas vērtības upju palieņu pļavas ar vairākām aizsargājamo augu atradnēm (mānīgā knīdija, jumstiņu gladiola, Sibīrijas skalbe, dzegužpirkstītes) un daudzām aizsargājamo putnu sugām. Tā ir nozīmīga ligzdojošo griežu, caurceļojošo ziemeļu gulbju, mazo gulbju un mazo gauru koncentrācijas vieta. Dabas parks dod iespēju saglabāt izzūdošus biotopus upju palieņu pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, komersantus u.c. iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA Vides Konsultāciju Birojs (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālrunis 67557668, www.vkb.lv).