Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā vairāki simti ekspertu laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, kas sadalīta 495 kvadrātos (katrs 12,5 x 12,5 km liels), uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātās un Zemkopības ministrijas saskaņotāsmetodikas ietvaros pēc datu bāzes tiek atlasīti tie pašvaldībām, juridiskām un privātpersonām piederošie nogabali, kuros jau ir atzīmēti biotopi vai kuros tie varētu būt.Biotopu inventarizācija netiks veikta intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs (aramzemes, augļu dārzi, meliorētas teritorijas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem), apdzīvotās vietās vai teritorijās, kur pēdējo triju gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi, izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības u.c.).

Pēc rūpīgas informācijas atlases no datu bāzēm īpašnieks, kura īpašumā varētu būt potenciālais biotops, tiek informēts ar vēstules palīdzību par gaidāmo eksperta apsekojumu. 2018. gada aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde ir izsūtījusi 50 tūkstošus informatīvu vēstuļu uz iestāžu oficiālajām vai personu deklarētajām adresēm.

Tā kā apsekojamo īpašumu ir tik daudz, šobrīd nav iespējams pat aptuveni pateikt, kurā mēnesī vai datumā eksperts ieradīsies konkrētajā īpašumā, tādēļ vēstulē tiek norādīts maksimālais visu biotopu apsekošanas laiks no aprīļa līdz novembrim.

Biotopu apsekošanu šogad 99 novados veiks 220 eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs speciālu apsekojuma anketu un kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojuma laikā līdzi būsglobālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksēs arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi. Tāpat katrs darba veicējs ir saņēmis Dabas aizsardzības pārvaldes apliecību, kurā minēts viņa vārds, uzvārds, fotoattēls un pārvaldes kontaktinformācija:


Īpašnieks, satiekot savā īpašumā ekspertu, drīkst piedalīties apsekojumā, uzdodot sevis interesējošos jautājumus, tai pat laikā netraucējot un neaizkavējot darba veicēju. Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām ir tikai informatīvs, jo anketā norādītais tiks rūpīgi pārbaudīts, digitalizēts dabas datu pārvaldības sistēmā Ozolsun izlases veidā neliela daļa kadastruvēlreiz pārbaudīta dabā.

Eksperta vizīte parādīta "Vides Fakti" 05.05.2018. raidījuma trešajāsižetā (sākums 18. minūtē).

Ja īpašumā tiks konstatēts Eiropas Savienības nozīmes biotops, pēc kvalitatīvas datu pārbaudes īpašnieks pirmais par to tiks informēts rakstveidā līdz 2020. gadam. Izņēmums ir bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki, kuri vēstuli saņems 2019. gada pavasarī, lai varētu pieteikties atbalsta maksājumiem.
Ja neviens no sešiem biotopiem īpašumā netiks konstatēts, vēstule netiks sūtīta.

Dabas skaitīšanas mērķis ir apzināt Latvijas dabas bagātības, informējot par tām īpašnieku, kura ziņā paliek izvērtēt, vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība un sociālekonomiski izdevīgs lēmums. Īpašnieks ar vēstules palīdzību tiek tikai informēts par eksperta vizīti, kas nekādā veidā neierobežo viņa saimniekošanu īpašumā. Piemēram, zāli var turpināt pļaut vai noganīt kā tas darīts līdz vēstules saņemšanai. Arī otrā vēstule par biotopa konstatēšanu ir informatīva un neuzliek nekādas saistības zemes īpašniekam , tā sniedz informāciju par zālāja apsaimniekošanas vadlīnijām, tāpat skaidro kur un kā pieteikties atbalsta maksājumiem, ja tas īpašniekam dotajā brīdī ir saistoši.

Daļā 2018. gadā apsekojamajos novados notiks bezmaksas semināri zemju īpašniekiem par dabas skaitīšanu un sniegtas atbildes uz jautājumiem. Informācija par šiem semināriem pieejama sadaļā Jaunumi.

Savus jautājumus esat aicināti sūtīt elektroniski uz skaitamdabu@daba.gov.lv vai sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 pa tālruni:
Pierīgas reģionālā administrācija 65674282;
Vidzemes reģionālā administrācija 65674286;
Kurzemes reģionālā administrācija 67800389;
Latgales reģionālā administrācija 65674283.