Īsi pirms jaunās "Dabas skaitīšanas" sezonas uzsākšanas Dabas aizsardzības pārvalde ir apkopojusi ekspertu anketu datus par pirmo sezonu. Tie liecina, ka vērtīgie Eiropas Savienības nozīmes biotopi konstatēti vien nepilnos 18% no 2017. gadā apsekotajām platībām. Pilnīgai iegūto datu apstiprināšanai vēl tiek veiktas izlases pārbaudes dabā.

Jau uzsākta otrā "Dabas skaitīšanas" sezona. Tās laikā lauku darbos 220 eksperti apsekos teju 500 000 hektāru lielu Latvijas teritoriju. Līdz aprīļa beigām 50 tūkstoši zemes īpašnieku saņems informatīvu vēstuli savā deklarētajā adresē, ja viņiem piederošajā zemē šajā gadā plānota "Dabas skaitīšanas" ekspertu vizīte. Tās paredzētas laika posmā no aprīļa līdz novembrim.

Pērnā gada rezultāti liecina, ka bioloģiski vērtīgie zālāji ir apdraudēti un dabisko zālāju platības sarūk. Tā galvenais iemesls ir dabisko pļavu neapsaimniekošana vai nepareiza apsaimniekošana. Daļā zālāju ir konstatētas svešzemju augu sugas, piemēram, latvāņi, lupīnas, Kanādas zeltslotiņas, kā arī ekspansīvas sugas, kas liecina par nepiemērotu vai nepietiekamu apsaimniekošanu. Vērojama tendence, ka zālāji, tostarp bioloģiski vērtīgie, uz neauglīgām augsnēm tiek apmežoti.

Pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks pauž: “Pērn apsekotie bioloģiski vērtīgie zālāji atrodas vienādā proporcijā gan aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām. Turklāt apmēram divas trešdaļas no tiem atrodas privātpersonu īpašumos. Tas norāda, cik būtiska ir zemju īpašnieku loma savu īpašu pareizā apsaimniekošanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir jāveicina zemes īpašnieku vēlme un zināšanas, lai šīs vērtības neizzustu."

"Dabas skaitīšana" tieši skar ļoti lielu sabiedrības daļu, jo tiek apsekotas teritorijas arī privātīpašumos. Pārvalde ikdienā saņem simtiem zvanu un e-pasta vēstuļu no iedzīvotājiem. “Savu iespēju robežās cenšamies sniegt atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Stāstām par projekta norisi, mērķiem, ieguvumiem, īpašnieku tiesībām, tāpat informējam arī par citiem vienlaikus īstenotajiem dabas projektiem valsts teritorijā. Pērn iegūtā informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem jau ir nodota Lauku atbalsta dienestam, lai zemes īpašnieki var pieteikties šo platību apsaimniekošanas atbalsta maksājumiem," stāsta projekta vadītāja Irisa Mukāne.

Turpinot pagājušajā gadā iesākto praksi, arī 2018. gadā apsekojamajos novados notiks bezmaksas semināri zemju īpašniekiem par projektu un sniegtas atbildes uz jautājumiem. Informācija par šiem semināriem, kā arī jautājumu un atbilžu sadaļa pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.

Iedzīvotāji, kuru īpašums tiks apsekots šogad, par tajā apzinātajām dabas vērtībām informāciju saņems līdz 2020. gadam. Izņēmums ir bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki, kas vēstules saņems jau 2019. gadā, lai varētu pieteikties atbalsta maksājumiem. Ja biotops netiks atrasts, vēstule netiks sūtīta.

"Dabas skaitīšana" jeb biotopu apzināšana 2017. gadā īstenota tikai daļā valsts teritorijas, neievērojot vienmērīgu reģionālo sadalījumu, līdz ar to pirmās sezonas dati nav reprezentatīvi visai Latvijai.
"Dabas skaitīšana" tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā.