Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām dabas vērtībām Latvijā, 2017.gada maija beigās Latvijas teritorijā uzsāks Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšanu dabas skaitīšanu.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks, pamatojot plānoto darbu nepieciešamību, skaidro: “Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāpārzina, kas, cik daudz un kādā kvalitātē atrodas tās teritorijā. Apzinot dabas vērtības, mēs tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos lēmumus varēsim pieņemt, balstoties uz objektīvām zināšanām, nevis pieņēmumiem."

Dabas skaitīšana ilgs trīs gadus, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu inventarizāciju gan valsts, gan privātajās zemēs. Jāņem vērā, ka eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība lielākoties esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un citviet, kur šobrīd nenotiek aktīva saimnieciskā darbība.

Projekta rezultātā tiks iegūta detalizēta informācija par biotopu izplatību un kvalitāti, un šī informācija būs savietota starp valsts iestādēm. Tādējādi tiks atvieglota dažādu atļauju un saskaņojumu izsniegšana un saņemšana, samazināsies termiņi un izdevumi gan privātīpašniekiem, gan valsts iestādēm. Precīzi, aktuāli un zinātniski iegūti dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus efektīvāk līdzsvarot dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību. Vienlaikus tas sniegs plašākas iespējas pārdomāti plānot teritoriju saimniecisko darbību un efektīvāk pārvaldīt ierobežotos dabas resursus.

Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, inventarizējamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu. Gan pašvaldības, gan privāto zemju īpašnieki (tiesiskie valdītāji), kuru īpašumos plānota dabas vērtību apzināšana, pirms noteikto teritoriju apsekošanas saņems informatīvu vēstuli, savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski informēts.

Dabas vērtību apzināšanas darbus veiks saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku. Saskaņā ar atklāta konkursa “ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā rezultātiem biotopu kartēšanu veiks personu apvienība SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas Fonds".

Dabas skaitīšana tiek īstenota ES Kohēzijas fonda projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas skaitīšana ietvaros.