Aicinām visus interesentus 2018.gada 21.martā, plkst. 13:00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas telpās, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā uz informatīvu sanāksmi par dabas parka “Dvietes paliene dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Dvietes palienes izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dvietes paliene atrodas Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastā un Jēkabpils novada Rubenes pagastā, tās kopējā platība - 4989 ha. Tā dibināta 2004.gadā, lai aizsargātu izcilas regulāri applūstošas palieņu pļavas Dvietes un Ilūkstes upes ietekā Daugavā, kas ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Šī ir regulāra un ļoti nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu, svarīga ligzdošanas vieta griezei.

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas.

Aicinām iedzīvotājus, īpaši zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Reģionālie projekti. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko Dvietes palienes attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai: Lainei Veinbergai, tālr. 67320809, e-pasts: laine@rp.lv vai sūtot pa pastu uz birojuRūpniecības iela 32b - 501, Rīga, LV-1045 līdz 2018.gada 11.aprīlim.