Aicinām visus interesentus 20. martāplkst. 11.00 Daugavpils novada domē (Rīgas ielā)uz informatīvu sanāksmi par aizsargājamo ainavu apvidus Nīcgales meži dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Nīcgales mežu izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Nīcgales meži atrodas atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta teritorijā. Tā kopējā platībā ir 915 ha. Teritorija ir nozīmīga aizsargājamu tauriņu sugu un to populāciju dzīvotne un barošanās vieta. Nīcgales mežos konstatētas 1200 tauriņu sugas to skaitā 14 ir īpaši aizsargājamas. Teritorijā konstatēti Eiropas Savienības aizsargājamie mežu biotopi Veci vai dabiski boreāli meži, Veci jaukti platlapju meži, Staignāju mežiu.c., tur sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, īpaši zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, kontaktpersona Maksims Balalaikins, tālr.: 26442488, e-pasts: maksims.balalaikins@biology.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko Nīcgales mežu attīstības vīziju aicināmklātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai: Kristīnei Vilciņai, tālr.: 26554868, e-pasts: kivi@tvnet.lv vai sūtot pa pastu uz Daugavpils Universitāti (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401)līdz 2018. gada 17. aprīlim.