Aicinām visus interesentus 2018. gada 6. martā, plkst. 17:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās uz informatīvu sanāksmi par dabas lieguma Vidzemes akmeņainā jūrmala dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma Vidzemes akmeņainā jūrmala izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000) teritorija. Lieguma kopējā platība ir 3371 ha un tas dibināts 1957.gadā. Tā galvenais izveidošanas mērķis ir ES nozīmes biotopu Jūras stāvkrasti, Akmeņu sēkļi jūrā, Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalē, u.c. saglabāšana. Dabas liegumā sastopamas arī dažādas pļavas, sausi skujkoku meži un nedaudz melnalkšņu staignāji, tāuzdevums ir nodrošināt sugu, biotopu un ainavas daudzveidības saglabāšanu; sekmēt teritorijas dabisko biotopu platību un kvalitātes saglabāšanos; nodrošināt teritorijas kultūrvēsturisko ainavu un rekreācijas resursu ilgtspējīgu sociāli ekonomisko izmantošanu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, komersantus u.c., iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Reģionālie projekti, adrese Rūpniecības iela 32b 501, Rīga, LV-1045, www.rp.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti, vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai liga@enviro.lv līdz 2018. gada 27.martam.

Sanāksmes darba kārtība

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un tā nepieciešamība. DAP, I.Urtāne

Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala esošais stāvoklis un problemātika. DAP, K.Pudova

Dabas lieguma Vidzemes akmeņainā jūrmala teritorija un specifika, plāna izstrādes termiņi. SIA “Reģionālie projekti" L.Blanka

Atbalsta maksājumi BDUZ un N2000. LAD, N.Baranovska

Sanāksmes protokols