Tuvojoties ziemai, noslēgsies pirmais dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu* apzināšanas posms. Dabas skaitīšana tika uzsākta šovasar un turpināsies līdz 2019. gada nogalei. Līdz ziemai Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā eksperti turpinās apsekot Latvijas dabu, lai apzinātu biotopu veidus, to izplatību un kvalitāti. Apsekošana atsāksies 2018. gada pavasarī.
Eksperti strādā pēc vienotas metodikas un pārbauda tikai tās teritorijas, kurās iespējama īpašu dabas vērtību esamība. Netiek apmeklētas intensīvi apsaimniekotas lauksaimniecības zemes, karjeri, kūdras ieguves vietas un teritorijas, kurās pēdējo trīs gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un iegūti saskaņojumi saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī netiek apsekotas apdzīvotas vietas pilsētās un ciemos, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas. Eksperti apseko teritorijas, aizpilda speciālu apsekojama anketu un kartē iezīmē precīzu konstatētā biotopa robežu. Visas iesniegtās anketas un kartes tiks pārbaudītas. Dabā pārbaudīs vismaz 10% no ekspertu iesniegtajiem datiem, un tikai pēc tam DAP veiks iegūto datu apkopošanu un analīzi.
Pēc teritoriju apsekošanas informatīvas vēstules nosūtīs tikai tiem zemju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā konstatēs ES nozīmes biotopu. Vēstule ir informatīva, un tās saņemšana neietekmē saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļauto saimniecisko darbību. Lēmumu par nepieciešamajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem valstī pieņems pēc biotopu izplatības un kvalitātes izvērtēšanas, ņemot vērā ieinteresēto pušu viedokļus un ietekmi uz tautsaimniecību.
Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt zinātniski pamatotu, aktuālu un visaptverošu informāciju par Latvijas dabas stāvokli. Biotopu apzināšana palīdzēs vienkāršot administratīvās procedūras un samazināt izmaksas dažādu atļauju un saskaņojumu saņemšanai.
*Biotopi jeb dzīvotnes ir zālāji, meži, purvi, jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, iežu atsegumi.