Informējam, ka dabas lieguma “Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam izstrādes ietvaros 2023. gada 10. maijā, no 14.00-17.00, Rēzeknē, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas telpās Galdnieku ielā 8, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji un dabas aizsardzības plāna izstrādātāju pārstāvji interesentiem sniegs konsultācijas un skaidrojumus par konkrētiem jautājumiem saistībā ar izstrādāto dabas aizsardzības plāna projektu.

http://www.enviro.lv/dati/Publiski%20pieejamie%20dati%20Lub%C4%81na%20mitr%C4%81js/LUB_DA_pl%C4%81na_aktu%C4%81l%C4%81_redakcija/ Jautājumus, par kuriem vēlaties saņemt konsultācijas tikšanās laikā, variet atsūtīt arī iepriekš elektroniski -lubans@enviro.lv.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Plānu 2023. - 2035.gada periodam Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002,25641455,www.enviro.lv)