Ar mērķi izstrādāt vadlīnijas putnu sugas Pūces sastopamības konstatēšanai, kā arī rast balansu starp cilvēku un pūču vajadzībām, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā dabas skaitīšanasietvaros sākta aizsardzības plāna izstrāde putnu sugai Pūces.

Sugas aizsardzības plāns ir attiecīgās sugas ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai. Lai informētu par sugas aizsardzības plāna putnu sugai Pūces uzsākšanu, kā arī rastu labākos risinājumus cilvēku un pūču veiksmīgai līdzpastāvēšanai, tiek organizētas apspriedes:

7.martā plkst. 14:00 Kuldīgā (Pilsētas laukums 4, Mārtiņzāle);

17.martā plkst. 14:00 Lipuškos, Rēzeknes novadā (Dabas izglītības centrs Rāzna", Skolas iela 3);

21.martā plkst. 14:00 Siguldā (Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7).

Pieteikšanās putnu sugas Pūces aizsardzības plāna izstrādes apspriedēm vismaz piecas dienas pirms attiecīgās sanāksmes, sūtot e-pastu uz agnis@putnidaba.lv.

Sugas aizsardzības plāna izstrādi putnu sugai Pūces Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Latvijā ir konstatētas sešas regulāri ligzdojošas pūču sugas- meža pūce Strix aluco, urālpūce Strix uralensis, ausainā pūce Asio otus, ūpis Bubo bubo, apodziņš Glaucidium passerinum un bikšainais apogs Aegolius funereus. Tās var būt sastopamas gan mežu biotopos, gan tiešā cilvēka tuvumā no lauku viensētām līdz pat pilsētu parkiem. Ūpis ir lielākā pūču suga Latvijā, meža pūce biežākā, bet apodziņš mazākā.