No jūnija visā valsts teritorijā norisinās dabas skaitīšana Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sertificēti eksperti ir devušies dabā, lai apzinātu Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopus jeb dzīvotnes (zālājus, mežus, purvus, jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, iežu atsegumus). Tas nepieciešams, lai iegūtu zinātniski pamatotu, aktuālu un visaptverošu informāciju par Latvijas dabas stāvokli. Dabas inventarizācija nākotnē palīdzēs vienkāršot administratīvās procedūras atļauju un saskaņojumu saņemšanai. Turklāt, zinot ES nozīmes biotopu izplatību, būs iespējams labāk sabalansēt saimniecisko darbību un dabas saglabāšanu.

Eksperti strādā pēc vienotas metodikas un pārbauda tikai tās teritorijas, kurās iespējama īpašu dabas vērtību esamība. Netiek apmeklētas intensīvi apsaimniekotas lauksaimniecības zemes, karjeri, kūdras ieguves vietas, un citas teritorijas, kurās pēdējo trīs gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un iegūti saskaņojumi saimnieciskās darbības veikšanai.

Dabas skaitīšanas laikā netiks plānveidīgi veidotas jaunas īpaši aizsargājamās teritorijas (Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra sēdes protokols Nr. 57). Informācijas iegūšana un apkopošana par aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti neietekmē saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļautu saimniecisko darbību. Lēmums par nepieciešamajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem tiks pieņemts pēc biotopu izplatības un kvalitātes izvērtēšanas, ņemot vērā ieinteresēto pušu viedokļus un ietekmi uz tautsaimniecību.

Plašāk par dabas skaitīšanu www.skaitamdabu.gov.lv