2020. gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes (attālināta) informatīva sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Ķirbas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv. Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai attālinātajā sanāksmē, sazinieties ar Rucavas novada pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Bertramu (tālrunis 26143329, “Pagastmāja", Rucava).

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs" (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv, www.vkb.lv, tālrunis 67557668).

No 2020. gada 29. oktobra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020. gada 17. novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA "Vides Konsultāciju Birojs".

Dabas liegums izveidots 1999. gadā, kopš 2004. gada tā ir Natura 2000 teritorija, kas 1103 ha platībā izveidota augsto un zāļu purvu aizsardzībai, un tajā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu, zīdītāju un bezmugurkaulnieku sugas.

Aicināti visi interesenti!