Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma Lubāna mitrājs (Lubāna mitrājs) dabas aizsardzības plāna (Plāna) izstrāde.
Šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks Plāna uzsākšanas sabiedriskā videokonference, kurā būs iespēja uzdot jautājumus Plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.

Jau no 9. līdz 13. novembrim ikviens varēs iepazīties ar Plāna izstrādes kārtību un mērķiem, Lubāna mitrāja vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus Plāna izstrādātājiem, rakstot uz lubans@enviro.lv.


Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Sīkāka informācija par Plāna izstrādi, sabiedriskās videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama vietnē www.enviro.lv (sadaļā “Dabas liegums Lubāna mitrājs).

Lubāna mitrājs ir 50 344 ha liels, starptautiski nozīmīgs mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. Dabas liegums izveidots 2009. gadā, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību.

Mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Latvijas lielākais ezers Lubāns, un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no kurām 185 šeit arī ligzdo. Turklāt mitrājā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis.

Lubāna mitrājs ar aizsargājamiem upju palieņu, neskarto augsto purvu, purvainu un boreālo mežu, parkveida pļavu u.c. veidu biotopiem atrodas Rēzeknes, Balvu, Madonas, Rugāju, Viļānu, Varakļānu, Lubānas, kā arī Gulbenes novados. Šobrīd mitrājs apvieno 12 jau esošu dabas liegumu teritorijas, papildus iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošās teritorijas. Un teritorijas pārvaldi kopš 2011. gada īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties Plāna izstrādē un piedalīties videokonferencē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!