Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā tiek uzsākta dabas parka Adamovas ezers dabas aizsardzības plāna (plāns) izstrāde turpmākajiem 12 gadiem. Šī gada 22. oktobrī plkst.13.00 tiks organizēta plāna izstrādes tiešsaistes (attālinātā) uzsākšanas sabiedriskā sanāksme.

Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 19. oktobrim, sazinoties ar plāna izstrādātāju Ilmāru Bodnieku (Paula Lejiņa iela 16-44, Rīga, LV-1029, ilmars.bodnieks@gmail.com vai tālrunis 272623120).

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski, adresēt tos plāna izstrādātājam. Jautājumi, kas tiks saņemti līdz 22. oktobrim, tiks atbildēti sanāksmes laikā. Savukārt vēlāk saņemtie jautājumi tiks atbildēti individuāli, sazinoties ar iesniedzēju.

Ar sanāksmes videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem pēc sanāksmes būs iespējams iepazīties tīmekļvietnē: http://rezeknesnovads.lv.

Dabas parka izveides mērķis ir saglabāt īpašo ezeram raksturīgo ainavu un saldūdens biotopus, līdzās esošos bioloģiski vērtīgos zālājus un mežus. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāna ietvaros tiks veidota Uzraudzības grupa, kurā būs iekļauts arī dabas parkā ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvis.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!