Ikvienai Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāizstrādā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plāni, lai nodrošinātu esošo dabas vērtību saglabāšanu. Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevums ir organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un to ieviešanu. Dabas skaitīšanā top 25 šādi plāni, tostarp Gaujas un Ķemeru Nacionālajam parkam, un Lubāna mitrājam. Lai arī šo teritoriju apmērs un iesaistīto zemju īpašnieku skaits ir liels, ikviens ir aicināts konstruktīvi iesaistīties plānu izstrādē.

Izstrādes sākumposmā konkrētās aizsargājamās dabas teritorijas zemes īpašnieki saņem uzaicinājuma vēstuli iesaistīties dabas plāna izstrādē. Tāpat līdzdarboties ir aicināti arī citi interesenti, piemēram, mednieki, uzņēmēji u.c., savu ideju izklāstot plāna izstrādātājam. Nākamais posms ir teritorijas dabas vērtību izpēte un datu analīze, bet tālāk tiek meklēta iespēja idejas savietot ar pastāvošās dabas unikalitāti. Plānos ietvertās idejas un ierosinājumi dod plašākas iespējas to īstenošanai, kam nereti nepieciešams projektu vai struktūrfondu finansiāls atbalsts. Protams, idejas var un tiek izstrādātas arī ārpus ĪADT plāniem, tomēr tad iesniedzējs tam velta savu laiku un finanšu resursus.

“Dabas plānu izstrāde ir iespēja izvērtēt visu iesaistīto pušu ieceres par teritorijas attīstību turpmākajiem 10-12 gadiem, akcentējot dabas vērtību saglabāšanu. Turklāt dabas plāni palīdz ne vien ieviest un realizēt jaunas, inovatīvas idejas, bet arī risināt jau esošās problēmsituācijas. Piemēram, GNP teritorijā tiks veikta meliorācijas sistēmas izvērtēšana un piedāvāts piemērotākais risinājums tās uzturēšanai nākotnē," teic dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.

Tā kā GNP teritorija ir starp konkurētspējīgākajiem tūrisma galamērķiem valstī, kur līdzās dabas un kultūras mantojuma vērtībām ir liela ekonomiskā interese, plāna izstrādē tiks likts liels akcents uz tūrisma jomu. GNP atrodas 98 tūristu mītnes, kas ir teju ceturtā daļa no visām ĪADT tūristu mītnēm, bet dažu kilometru attālumā no parka robežas vēl divas reizes vairāk. Kopā šajās vietās tūristu nakšņojumu skaits gadā pārsniedz 300 tūkstošus, bet viendienas apmeklējumu skaits teritorijā pēc pirmo starprezultātu aplēsēm pārsniedz pat trīs miljonus gadā. Turklāt GNP teritorijā dzīvo ~36 tūkstoši vietējo iedzīvotāju, kuriem ir savas ikdienas atpūtas vajadzības. Bieži šīs intereses par daudzveidīgu atpūtu starp dažādām grupām ir pretnostatītas.

“Svarīgi ir izprast pieaugošo GNP apmeklētāju, tostarp tūristu un sportistu, plūsmu, jo tā ir saistīta gan ar ekonomisko potenciālu, gan vietas fizisko kapacitāti un antropogēno slodzi. Lai plānotu ilgtspējīgu attīstību ilgtermiņā, norisinās esošās publiskās infrastruktūras kapacitātes un stāvokļa novērtēšana, kā arī tiek pētīti apmeklētāju paradumi, gatavoti priekšlikumi publiskās infrastruktūras apsaimniekošanai. Analizēt kopsakarības daudz vairāk palīdz jauno tehnoloģiju pielietojums apmeklētāju automātiskie skaitītāji un speciāli izveidotā ģeotelpisko datu platforma," stāsta GNP dabas plāna tūrisma vadības speciālists Andris Klepers.

Daugavpils novada domei ir vairākkārtēja pieredze ĪADT plānu izstrādē. Domes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča atklāj, ka “dabas vērtību apzināšana mums atgādina, cik īpašā vietā dzīvojam un kas ir novada krāšņās dabas vērtības. Savukārt ĪADT plāns ir ļoti noderīgs un saistošs dokuments, jo veicina novada attīstību, iezīmē prioritātes budžeta sadalei un investīciju piesaistei. Dabas parka (DP) Daugavas loki un aizsargājamo ainavu apvidum (AAA) Augšzeme jaunākie plāni sniedza iespēju realizēt dažādus risinājumus antropogēnās slodzes mazināšanai. Tā kā idejas tika izvērtētas un iekļautas ĪADT plānos, to realizācijai bija iespējams piesaistīt projektu līdzfinansējumu. Un arī šobrīd aktīvi iesaistāmies AAA Augšdaugava ĪADT plāna izstrādē, jo tādējādi spēsim vēl vairāk labiekārtot Daugavpils novada teritoriju, ko novērtēs gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi."

Arī Alūksnes novadā pirms četriem gadiem tika izstrādāts ĪADT plāns AAA Veclaicene, kurā ietvertās idejas jau ir realizētas ar Eiropas struktūrfondu atbalstu un ieguvušas lielu iedzīvotāju un tūristu atzinību. “Jau 2019. gadā pabeidzām virkni aktivitāšu, kas AAA Veclaicene samazina antropogēno slodzi. Uzcēlām arī piecas dabas mājas, kas tūristiem kalpo kā īslaicīga pieturas vieta. Katra no tām ir papildināta ar izglītojošu informāciju par AAA un tajā apskatāmo floru un faunu. Tāpat izveidojām vairākus brīvpieejas tūrisma informācijas punktus, ierīkojām kemperu laukumu ar elektrības un kanalizācijas pieslēgumu. Savukārt Alūksnes augstienes augstākajā pakalnā Dēliņkalnā, uzbūvējām jaunu skatu torni. Tieši pašvaldības iesaiste un izstrādātais ĪADT plāns ir veicinājis šo ideju realizāciju dzīvē. Un tā kā plāns ir spēkā esošs, šobrīd cenšamies piesaistīt vēl papildu līdzekļus arī plānā aprakstītās Jaunlaicenes muižas parka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai," stāsta Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

Dabas skaitīšanā jau ir izstrādāti 14 ĪADT plāni (DP Ragakāpa, Aiviekstes paliene, Riežupe, Numernes valnis, Vecumu meži, Silene, DL Dūņezers, Vidzemes akmeņainā jūrmala, Sventājas upes ieleja, Diļļu pļavas, Mežole, AAA Nīcgales meži, DP Dvietes paliene, DL Ventas un Šķerveļa ieleja), turpinās 9 plānu izstrāde (DP Adamovas ezers, DL Platenes purvs, Plieņciema kāpa, Garkalnes meži, Lubāna mitrājs, DL Grebļukalns, AAA Augšdaugava un Gaujas un Ķemeru Nacionālajiem parkiem), bet tuvāko mēnešu laikā tiks parakstīti līgumi par vēl divu plānu izstrādi (DL Ķirbas purvs un Dubnas paliene).

25 ĪADT izvietotas visā Latvijas teritorijā

ĪADT plānu izstrādes secību nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātais ĪADT plānu izstrādes saraksts. ĪADT Latvijā ir dabas rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi, un biosfēras rezervāts. Pārvaldes īstenoto, izstrādē esošo ĪADT plānu saraksts un sanāksmju datumi pieejami šeit. Savukārt ar izstrādātajiem plāniem var iepazīties šeit.