Dabas liegums „Mežole" atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā ar kopējo platību 2832 ha. Lai saglabātu teritorijas dabas vērtības - purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu, kopš 2005. gada liegums iekļauts Eiropas Savienības izveidotā kopīgā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai. Ar tādu mērķi tiek izstrādāts arī dabas lieguma dabas aizsardzības plāns 2020. līdz 2032. gadam, tādēļ 12. martā plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2a, Launkalnē) notiks plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar dabas aizsardzības plānu no 27. februāra iespējams iepazīties:

  • Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē);
  • Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (Dārza ielā 3, Smiltenē);
  • interneta vietnē www.smiltene.lv un www.environment.lv (sadaļā Dabas aizsardzības plāni).

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu līdz 19. martam var sniegt plāna izstrādātājam SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (Vīlandes ielā 3-6, Rīgā, LV-1010 vai elle@environment.lv). Plašāka informācija www.environment.lv vai pa tālruni 67242411.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Laipni aicināti visi interesenti!