Ir uzsākta Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrāde, kas tiks pabeigta 2023. gada janvārī. Jau šobrīd parka teritorijā tiek skatīti alu un iežu atsegumi, kā arī apzināti zemju īpašnieki Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novados un aicināti konstruktīvi iesaistīties plāna izstrādē.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, kas 11. februārī Siguldas pagastā un 13. februārī Straupes pagastā aicināja zemju īpašniekus un visus interesentus uz plāna uzsākšanas informatīvajām sanāksmēm.

Tajās tika sniegta informācija par parka izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Klātesošie tika informēti arī par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiemNatura 2000teritorijās.

Līdz 15. martam plāna izstrādātāji aicina sniegt priekšlikumus par turpmāko Gaujas Nacionālā parka attīstības vīziju un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem rakstiski, adresējot tos SIA Estonian, Latvian & Lithunian Environment(Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai gauja@environment.lv). Jautājumu gadījumā ir iespēja sazināties ar izstrādātājiem pa tālruni 28010505 darba dienās plkst. 10.00 16.00.

Tāpat ikvienam ir iespēja iepazīties ar sanāksmēs sniegto informāciju, aplūkojot sagatavotās prezentācijas:

1. Dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamība.
Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore.

2. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijā un pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos".
Lauku atbalsta dienests.

3. Dabas aizsardzības plāns un meža apsaimniekošanas plāni.
Rolands Auziņš, Ilze Strauta, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija.

4. Gaujas Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna izstrādes process.
Lūcija Kursīte, SIA Estonian, Latvian & Lithunian Environment.

Foto: http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/zimolsentergaujadodasuzturismaizstaditourest2020igaunija