Saldus un Skrundas novadu īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas liegums Ventas un Šķerveļa ieleja" dibināts 1957. gadā. Tā ir viena no Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijām ar kopējo platību 1455,87 hektāri.

Lai saglabātu teritorijā esošās dabas vērtības, dabas liegumam tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam. Un 14. februārī plkst. 14 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks Saldus novada un Skrundas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ieleja dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 17. februārim pieejama Saldus novada domē un Skrundas novada domē. Rakstiskus priekšlikumus iespējams sniegt līdz 17. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam Daugavpils Universitātei (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV-5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv, kā arī Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un Skrundas novada pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.