Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju ik gadu. Nacionālā parka teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas aizsardzības funkcijas. Parka teritorija aptver vairākas īpaši bioloģiski vērtīgas teritorijas, piemēram, Nurmižu gravu, Roču mežu, Sudas purva rezervātu zonas u.c. Kopš 2004. gada Gaujas Nacionālais parks ir iekļauts Natura 2000 tīklā. Ap 92 tūkstošus ha plašajā teritorijā ietilpst Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novads.

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment’. Plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Lai saņemtu informāciju par Plāna izstrādi un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu, zemju īpašnieki un citi interesenti tiek aicināti konstruktīvi iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē: 11. februārī plkst. 17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads) vai 13. februārī plkst. 17.00 Straupes pagasta Tautas namā (Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads).

Sanāksmē klātesošie tiks informēti: kāpēc nepieciešams dabas aizsardzības plāns, kā notiek tā izstrāde, izstrādes termiņi, iesaistītie eksperti, pētāmās dabas vērtības, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās, kā arī par Mežu apsaimniekošanas plāniem. Klātesošajiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Plāna izstrādātāji aicina sniegt priekšlikumus par turpmāko Gaujas Nacionālā parka attīstības vīziju un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem ne vien sanāksmē, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA Estonian, Latvian & Lithunian Environment līdz 2020. gada 15. martam (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, vai gauja@environment.lv). Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 28010505 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Plāna izstrādes aktualitātes varat skatīt interneta vietnē, www.environment.lv/jaunumi un sava novada mājas lapā.