Šodien, 17. decembrī, ir pieņemti MK noteikumu grozījumi ES Kohēzijas fonda projektam Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb dabas skaitīšanai.

Grozījumi paredz, kabiotopu apsekošana dabā un inventarizācijas anketu aizpildīšana turpinās 2020. gadā, lai pabeigtu lauka darbus visā valsts teritorijā. Lauku darbu paveikšanu plānotajā apjomā 2017. gadā kavēja ilgstošās lietavas un plūdi, bet 2018. gada maija un jūnija mēnešos sausums liedza konstatēt biotopu indikatorsugas.

Saskaņā ar Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību jeb Biotopu direktīvas prasību ievērošanu Latvijai ir kritiski nepieciešams nodrošināt dabas aizsardzības plānu izstrādi. Dabas skaitīšanas ietvaros līdz šim noteiktais sasniedzamais uzraudzības rādītājs paredzēja 20 dabas aizsardzības plānu izstrādi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, bet, piesaistot papildus finansējumu, tiks veikta vēl piecu dabas aizsardzības plānu izstrāde. Kopumā tiks nodrošināta pakāpeniska 25 plānu izstrāde, vispirms veicot pamatdatu ieguvi. Papildus dabas aizsardzības plānu izstrāde atvieglos šajās teritorijās dažādu pasākumu veikšanu, piemēram, plānotajām darbībām nevajadzēs saņemt biotopu ekspertu atzinumus, kā arī uzlabos investīciju piesaistes iespējas teritorijas attīstībai un dabas aizsardzībai (tūrisma plūsmu organizējošas infrastruktūras izveidei), jo būs savstarpēji saskaņoti vienoti teritorijas attīstības un apsaimniekošanas nosacījumi.

Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10263088 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums (8723624 euro) un valsts budžeta finansējums (1539464 euro).

Visas dabas skaitīšanas aktivitātes jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.