Oktobrī noslēgusies arī saldūdeņu biotopu grupas apsekošanas sezona. Tuvāko mēnešu ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde saņems no darbu veicējiem aizpildītās anketas, ikviena no kurām tiks vēlreiz caurskatīta, lai novērstu iespējamās neprecizitātes un apkopotos datus par Latvijā sastopamajiem septiņiem Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamiem saldūdeņu biotopiem varētu nodot īpašniekiem.

Latvijā visbiežāk sastopamie saldūdeņu biotopu veidi ir 3260 (Upju straujteces un dabiski upju posmi) un 3150 (Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju).

Par labu kvalitāti liecina ne vien dzidrs saldūdens, bet arī tajos augošie retie un īpašie ūdens augi, kuri izzūd līdz ar kvalitātes pazemināšanos. Tā kā trešdaļa Latvijas upju ir regulētas un pārveidotas par grāvjiem, tās ir zaudējušas ne tikai savu ainavisko, bet arī bioloģisko vērtību. Šādas upes veic tikai ātrāku ūdeņu novadīšanu, bet dabiskai upei raksturīgo vērtību (pašattīrīšanās, daudzveidīga dzīves vieta, migrācijas koridors) tām vairs nav.

Gandrīz visi dabiskas izcelsmes ezeri un dabiski upju posmi ir atzīstami par ES nozīmes saldūdeņu biotopiem. Par tādiem neatzīst: mākslīgas izcelsmes ūdenstilpnes (dīķus, uzpludinājumus), degradētu biotopu (ļoti augsts piesārņojuma līmenis, būtiski izmainīts ūdenslīmenis vai veikta būtiska ezera gultnes izrakšana, kas maina ezera platību) un gandrīz vai pilnībā aizaugušus ezerus, izžuvušas un pilnībā aizaugušas vecupes.

Par tekošiem ES nozīmes saldūdeņu biotopiem neatzīst:
-pārveidotus upju posmus (dabiskas upes, kas tikušas iztaisnotas un/vai padziļinātas),
- mākslīgi raktus kanālus,
- vecās upju gultnes,
- lielas bebraines,
- ļoti mazas, vasarā izžūstošas upes un
- uzpludinājumu ietekmētus posmus (īsu posmu pirms un pēc uzpludinājuma).

Tiklīdz dati tiks pārbaudīti, īpašnieks būs pirmais, kas uzzinās informāciju par savā īpašumā sastopamajām dabas vērtībām. Pēc tam informācija tiks digitalizēta ievietota Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas pieejama gan iedzīvotājiem, gan iestādēm, lai veiksmīgāk noritētu dažādu saskaņojumu u.c. procesi.