Dabai ir sava vēsture, un mūsdienu krāšņums atspoguļo agrākā laika ģeoloģiskos procesus, līdzšinējo apsaimniekošanas, dabas mainību un citas lietas. Jo vairāk cilvēks iepazina un izprata dabas procesus, jo lielāka kļuva vēlme no tāssaņemt maksimālu ieguvumu. Līdz ar tehnikas attīstībumainījās zemes izmantošanas veids, strauji palielinājās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms. To pierāda arī fakts, ka pirms simts gadiem trešdaļu valsts teritorijas klāja bioloģiski vērtīgie zālāji.Šobrīd ir mainījies cilvēku dzīves ritms, saimniekošana un dzīvesveids. Tas būtiski ir ietekmējis arī vērtīgo zālāju pastāvēšanu mūsdienu pļavas ir tiktāl pārveidotas vai neapsaimniekotas, ka vērtīgais biotops aizņem vairs vien 0,7% no Latvijas!

Zālājs ir teju vienīgais biotopu veids, kas nevar pastāvēt bez cilvēka palīdzības. Jo tasar laiku pārveidojaspar krūmāju (brikšņiem), ilgākā laika posmāpārtop parmežu. Lai veicinātu īpašnieku vēlmi saglabāt un pareizi apsaimniekot bioloģiski vērtīgās pļavas, kurās mājo vai barojas milzum daudz kukaiņi, zvēri un putni, ir sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, īpašniekiem ir iespēja pat saņemt atbalsta maksājumus.

Tomēr ne visas pļavas var uzskatīt par bioloģiski vērtīgām! Bez pareizas apsaimniekošanas (pļaušanas un zāles izvešanas no lauka vaiarī noganīšanas) zūd tās vērtības jeb bioloģiskā daudzveidība un krāšņums, mainās iemītnieku saraksts, kas var ietekmētarī citas ļoti būtiskas lietas:

Ne visas pļavas ir vienādas. To sugu sabiedrības padara vienu vērtīgāku par otru, tādēļ vienas ir un otras nav bioloģiski vērtīgi zālāji, kas vairāk tīk kukaiņiem, putniem, zvēriem un arī cilvēkiem. To pretstati ir aprakstīti šajā info grafikā.