skaitamdabu@daba.gov.lv

Project Manager: Ms Irisa Mukāne, +371 26 107 005, irisa.mukane@daba.gov.lv.

Manager Assistant: Ms Ilze Reinika, +371 27 858 275, ilze.reinika@daba.gov.lv.