skaitamdabu@daba.gov.lv

Project Manager: Ms Irisa Mukāne, +371 26107005, irisa.mukane@daba.gov.lv

Manager Assistant: